Gwybod Eich Hawliau!

 
Mae Drysau Agored wedi creu fideo newydd i unrhyw un sy'n rhentu tŷ yn y sector rhentu preifat ar hyn o bryd neu unrhyw un a fydd yn dod yn denant yn y sector rhentu preifat rhyw dro yn y dyfodol. 
 
Mae'r cynnydd yn nifer y bobl sy'n mynd i dai rhent preifat yn golygu bod y sector nawr yn cael ei ddefnyddio gan ystod fwy amrywiol o bobl nag erioed o’r blaen. Er y bydd pob tenant sy’n byw yn y sector rhentu preifat o dro i dro yn wynebu materion sy'n ymwneud â’u cartref, eu landlord neu eu hasiant gosod, mae Drysau Agored yn cydnabod y bydd tenantiaid preifat o gefndiroedd amrywiol, yn anffodus, yn fwy tebygol o wynebu materion sy’n ymwneud â thenantiaeth yn benodol. Bydd y materion hyn yn gwaethygu os nad oes gan y tenantiaid ddealltwriaeth o’u hawliau na'r hyder i herio unrhyw driniaeth annheg. 
 
Yn Drysau Agored, rydym am wneud y sector rhentu preifat yn lle mwy teg a diogel, gan sicrhau bod pawb yn gallu byw heb gael eu gwahaniaethu a’u cam-drin. Rydym yn gwneud hyn drwy helpu tenantiaid i ddysgu am eu hawliau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010). Dyma’r gyfraith sy'n gwarchod pobl yn y DU rhag achosion o wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth yn seiliedig ar bwy ydynt.
 
Gwyliwch ein fideo isod. Rydym hefyd yn croesawu adborth felly llenwch y ffurflen hon na ddylai gymryd mwy nag 1 munud!
 

Mae ein fideo newydd i denantiaid yn cynnwys trosolwg cynhwysfawr o’r Ddeddf Cydraddoldeb ac mae’n rhestru'r naw ‘nodwedd’ allweddol sy'n cael eu gwarchod ac na ellir eu defnyddio i drin unigolion yn annheg. Ar ben hyn, mae’r fideo yn edrych ar ychydig o sefyllfaoedd y gall tenantiaid eu hwynebu, gan roi cyngor ar yr hyn gallant ei wneud a'r bobl gallant gysylltu â nhw os ydynt yn teimlo nad yw’r landlord neu'r asiant gosod wedi cynnal eu hawliau yn briodol.  
 
Mae Drysau Agored am i'r holl denantiaid presennol a'r holl ddarpar denantiaid yn y sector rhentu preifat gofio bod y Ddeddf Cydraddoldeb (2010) yn darparu fframwaith deddfwriaethol sy'n eu diogelu rhag cael eu gwahaniaethu neu eu cam-drin a’i bod yn rhoi dyletswydd gyfreithiol ar landlordiaid ac asiantau gosod i gydymffurfio.
 
Rhowch o’ch amser i wylio ein fideo a’i rannu'n eang fel y gallwn ni barhau i greu cymuned o denantiaid preifat sydd wedi eu grymuso, sy'n deall eu hawliau ac yn ddigon hyderus i weithredu arnynt, ac sy'n meddu ar yr wybodaeth i helpu eu hunain a phobl eraill. 
 
 
 

Helpwch ni i wneud y wefan hon yn fwy defnyddiol i chi...

  • YR HAWL HYN YN HELPOL?
  • Ie 38 
  • Na 8 

Wythnos y Ffoaduriaid 2019 - Flwyddyn yn Ddiweddarach

Y llynedd, ysgrifennodd Nazia flog am brofiadau ffoaduriaid sy’n byw yn y sector rhentu preifat, flwyddyn yn ddiweddarach, mae Natalie, y Swyddog Prosiect, yn adlewyrchu. 

Gwybod Eich Hawliau!

Mae Drysau Agored wedi cynhyrchu fideo newydd i unrhyw un sydd ar hyn o bryd yn rhentu cartref yn y sector rhentu preifat.

Dod ag achosion o droi allan heb fai i ben yng Nghymru

Gan ddod i ben â dadfeddiannu unrhyw fai yng Nghymru, beth fydd yn ei olygu i chi?
 

Edrych yn ôl ar fy Wythnos Gyntaf yn Tai Pawb

Mae Natalie, Swyddog Prosiect Newydd, yn myfyrio ar ei hamser hyd yn hyn Drysau Agored. 

Drysau Agored a’r Big Issue: helpu pobl i helpu eu hunain.

Mae Swyddog Prosiect Drysau Agored yn sôn am y rhwystrau a wynebir gan lawer o werthwyr Big Issue wrth geisio cael mynediad at y sector rhentu preifat a byw ynddi.

Canllawiau Tenantiaid Agored Drysau

Mae Drysau Agored yn cyflwyno ein canllawiau tenantiaid newydd

Mae siarad yn gwneud lles..

Mae cyfathrebu a dealltwriaeth agored yn nodwedd annatod o unrhyw berthynas dda. Nid yw'r berthynas tenant / landlord yn wahanol. Pencampwr Drysau Agored Mae Tanya yn siarad am bwysigrwydd gwella ein deialog gyda landlordiaid a thenantiaid mewn ymgais i wella profiadau pawb o'r sector.
 

Iechyd Meddwl a’r Sector Rhentu Preifat

Mae caelcartrefyn golygu mwy na bod â tho uwch eich pen. Mae cael rhywle y gallwch ei alw’n gartref yn hanfodol i fyw bywyd iach a chytbwys.

O Hostel i’r Sector Rhentu Preifat

Mae'r Hyrwyddwr Tenant Damien yn rhoi ei golwg ar heriau preswylwyr hostel sy'n symud i'r PRS.

Rydw i’n ffoadur, a wnewch chi rentu i mi?

‘Rydw i’n ffoadur, a wnewch chi rentu i mi?’ 

Yn hwyr y llynedd, cysylltodd Drysau Agored â Chyngor Ffoaduriaid Cymru i ddysgu mwy ynglŷn â phrofiadau ffoaduriaid sy’n byw yn y sector rhentu preifat yng Nghaerdydd.

Fy mhrofiad fel tenant pan oeddwn yn fyfyriwr

Mae Steven yn un o’r criw sy’n cefnogi tenantiaid. Dechreuodd ymwneud â’r prosiect oherwydd ei fod yn awyddus i rannu ei brofiadau a cheisio gwneud pethau’n well i bobl eraill.

Credyd Cynhwysol a Cham-drin Domestig: Beth yw’r goblygiadau?

Mae beirniaid wedi rhoi adolygiadau difrifol ar gredyd sy'n cyfeirio ato fel 'difrifol o ddiffyg'.

Drysau Agored yn cyflwyno sesiwn Cyngor i Fyfyrwyr

Ar 18 Hydref, bu Drysau Agored yn siarad yn y Sesiwn Cyngor i Fyfyrwyr a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas dan nawdd Cyngor Caerdydd.

Rwy’n denant, beth ddylwn i ddim ei dderbyn?

Mae’r ‘argyfwng tai’ yn derm sy’n cael ei ddefnyddio’n aml iawn yng ngwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig, ond beth mae’n ei olygu i mi? Tenant rhentu preifat diymhongar yng Nghaerdydd.

Drysau Agored Hawlfraint 2017 | Dyluniad ac adeiladu safleoedd erbyn IT PIE

Cysylltwch

Yn agos